JU Resursni centar za djecu i mlade  „Podgorica" organizovala je INFO DAN projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju ‒ ASIQ“, u utorak, 18. maja 2021. godine sa početkom u 11 sati u EU Info centru u Podgorici. Projekat je podržan od strane INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora programa.

O značaju ovog projekta, ciljevima i ostvarenim rezultatima govorili su: direktorica mr Mirjana Popović, logopetkinja Marina Zejak-Vukmanovć i projektni asistent u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Dragiša Damjanović. Moderator događaja bila je Gabrijela Janić, zadužena za komunikacije u projektu.

Direktorica Mirjana Popović govorila je o važnosti prekogranične i interinstitucionalne saradnje u procesu prenošenja dobre prakse u socijalnoj inkluziji u okviru projekta. Istakla je da su tokom projekta predviđene sljedeće aktivnosti: povećanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih i socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju; uspostavljane nove usluge za dijagnostiku i nabavka nove opreme za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju; edukacija lica koja rade sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, te uspostavljanje saradnje i razmjene znanja i informacija. Do sada je završeno renoviranje objekta internata i nabavljeno vozilo za prevoz djece. Slijedi nabavka logopetskih setova, kao i setova za tiflološke kabinete, nabavka opreme za vešeraj: mašina za pranje i sušenje veša, opremanje kuhinje i nabavka pametnih tabli. U cilju razmjene iskustava i primjera dobre prakse u pripremi je veb stranica, priručnici za upotrebu nabavljene opreme, edukacija partnerskog osoblja, a o svemu ovom informisaće se roditelji i potencijalni budući korisnici i drugi subjekti u okviru sistema socijalne i dječje zaštite i sistema zdravstva – međusektorska saradnja, kao i pripremiti dokumentarni film i promo spot.

Logopetkinja Marina Zejak-Vukmanović  govorila je o razmjeni znanja i vještina i razvoja udruženog servisa u govornoj terapiji na području djelovanja prekogranične saradnje. Naglasila da su projektom poboljšani uslovi rada posebno u dijelu gdje se realizuje program rane intervencije. Projektom je planirana nabavka logopedskih setova za oba