- Servis za informisanje;

- Rana stimulacija za djecu sa smetnjama vida u tjelesnom razvoju i sa kombinovanim smetnjama;

- Različiti oblici tretmana ne samo za djecu iz ustanove već i za djecu sa smetnjama u razvoju koja su upisna u redovni sistem školovanja;

- Servis za podršku djeci, omladini i odraslima sa smetnjama u tjelesnom razvoju;

- Servis za podršku djeci, omladini i odraslima, bez ostatka vida i sa smetnjama u razvoju vida;

- Servis za podršku djeci i omladini sa kombinovanim smetnjama;

- Štampanje udžbenika i radnog materijala na brajevom pismu i izrada sredstava;

- Stručno i radno ospobljavanje osoba sa smetnjama u razvoju.