Imenovanjem tačaka na šestotački počinje i priprema za čitanje i pisanje na Brajevoj mašini. Imenovanje se odvija na didaktičkim sredstvima – drvenoj šestotački, perspektivnoj tablici i topognostičkoj tablici.

DRVENA ŠESTOTAČKA

Urađena šestotačka je puno veća u odnosu na standardnu veličinu .

Imenovanjem pojedinačnih tačaka one dobijaju i svoj naziv prema lateralizovanom prostoru u odnosu na središnju osu koja prolazi kroz šestotačku.

Vježbe mogu ići sljedećim redosledom:

- postavi čavliće u sve rupe u šestotački;

- postavi čavliće u lijevu kolonu;

- postavi čavliće u desnu kolonu;

- postavi čavliće u gornji red;

- postavi čavliće u srednji red;

- postavi čavliće u donji red;

- postavi čavliće u lijevu kolonu a zatim dodaj gornju desnu ....itd.

Vježbe je neophodno odraditi sa slijepim djetetom zbog potrebe dobre orjentacije na šestotački, kolonama, redovima, odnosa lijevo-desno, gornja-lijeva,

donja desno...itd.

Vježbama razvijamo taktilitet i finu motoriku.

drvena_setotacka


PERSPEKTIVNA TABLICA

U ovoj tablici šestotačke su postavljene u nizu od četiri reda koji se prema redovima od gore ka dolje smanjuju do najmanje moguće dimenzije.

Ime je dato u skladu sa namjenom i funkcijom. Putem vježbi razvija se taktilno čulo u percepciji šestotačke od najveće 28x18 do 7x4.

Vježbe se sastoje u postavljanju čavlića po nalogu nastavnika.

Sem čavlića mogu se koristiti urađeni Brajevi znaci na metalnim pločicama.

Ove vježbe ispunjavaju nekoliko zahtijeva;

- da taktilno prepozna znak na pločici;

- da samostalno taj znak realizuje postavljanjem čavlića;

- da sam vrši izbor znakova.

Vježbe traju u prosjeku 7 do 10 dana.

perspektivna_tablica


TOPOGNOSTIČKA TABLICA

Ova tablica se koristi kao sredstvo koje prethodi upotrebi Brajeve mašine. Sastoji se od kutije, umetka sa pregradama, dvije pravougaone tablice na kojima su utisnuti Brajevi znaci i metalne ploče sa utisnutim Brajevim znacima.

Pravougaone table imaju prvu i drugu stranu gdje je svaka od njih podijeljena na dva reda. U svakom redu postoji magnet pored utisnutog znaka na koji se mogu postaviti ostojeće magnetne ploče.U donjem ležištu kutije nalaze se umetak za odlaganje metalnih ploča. Sa strane na svakoj pregradi nalaze se utisnuti Brajevi znaci.

Kako ide vježba:

Ispred djeteta se postavlja prva tablica

-dijete analizira prvi znak u prvom redu

-traži u pregradi pločicu sa istim znakom

-postavlja ga na magnet pored modela

Postupak se ponavlja do potpunog popunjavanja tablica na obe strane.

Sljedeća vježba zahtijeva od djeteta da sve postavljene magnetne pločice vrati u odgovarajuća kućišta.

Da bi dijete uspješno savladalo sve vježbe na ova tri didaktička sredstva neophodno je da je prethodno usvojilo tjelesnu šemu, lateralizaciju tijela i prostora.


Traži