Misija Ustanove: Kontinuirana edukacija i rehabilitacija djece, omladine i odraslih sa:


-tjelesnim smetnjama, 

-senzornim smetnjama (djece, omladine i odraslih sa slabovidošću, koja imaju smetnje  u vizuelnoj percepciji, suženju vidnog polja, oštrine i preostalog vida i djece, omladine i odraslih bez ostatka vida koja imaju minimalni ostatak vida ili su bez ostatka  vida u zavisnosti od stepena oštrine vida, prisustva percepcije svjetlosti, kvaliteta vidnog polja i upotrebe ostalih čula) i

-djece, omladine i odraslih sa kombinovanim smetnjama u predškolskom odjeljenju, osnovnoj  i srednje stručnoj školi i radno osposobljavanje.

Istorijat Ustanove:

 

1948. godine započeti su prvi koraci Ustanove kao Dom slijepih u Perastu;

1950. godine Dom slijepih seli se u Risan i vremenom prerasta u Zavod za slijepu djecu i omladinu;

1965. godine preseljava se u Titograd ( sada Podgorica ) i iste godine dobija novi naziv: Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica;

1991. godine Ustanova je registrovana pod izmijenjenim nazivom: Zavod za školovanje i profesionlanu rehabilitaciju invalidne djece i omladine u Titogradu (kasnije Podgorici),

2012. godine u februaru mjesececu, Ustanova  dobija sadašnji naziv: JU Resursni centar za djecu i mlade "Podgorica",  Podgorica.

 

Jezik na kome se realizuje program: Crnogorsko-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost.

Strani jezik: Engleski i italijanski jezik ( izborni predmet ).

Vannastavne aktivnosti: Literarna, Dramsko-recitatorska, Likovna, Muzičko-horska, Sportsko-rekreativna, Šahovska , Ekološka, Novinarska  i Fotografska sekcija.

Izdavačka djelatnost: Štampanje udžbenika  za učenike  osnovne i  srednje škole na Brajevom pismu za osobe sa senzornim smetnjama – osobe bez ostatka vida; Školski list „ Sunce "; Zvučna revija „ Raspjevano sunce "; Konvencija o pravima djeteta (siže za djecu) na Brajevom pismu;  Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (kratka verzija za djecu) na Brajevom pismu i audio zapisu;  CD „ O ljubavi s ljubavlju "; Zbirke pjesama učenica: Nade Ćetković “ Životna Rijeka “ i Jasne Krsmanović "Žena jača od čelika"; Monografije o razvoju ustanove  i Zbornici radova.

Priznanja i nagrade: Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima – 1978. godine; Republička nagrada „ Oktoih " – 2000. godine; Povelja „ prof. M. Matić " – 2000. godine; Nagrada Glavnog grada Podgorice „ 19. Decembar " – 2009. godine i mnoga druga priznanja i zahvalnice.

Doprinos stručnjaka Ustanove u reformi obrazovanja: Angažovanje defekologa i nastavnika za programe po predmetima od I do IX razreda osnovne škole ( prilagođeni programi); Učestvovanje defektologa u izradi programa vaspitnog rada; Podrška redovnim školama kroz mobilne timove; Podrška socijalnoj i obrazovnoj inkluziji kroz različite projekte: “ Govorimo o mogućnostima “; Posredovanje pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Saradnja: Saradnja sa Filozofskim fakultetom u Nikšiću  studijski program (psihologija; pedagogija; obrazovanje učitelja; sociologija); Saradnja sa Fakultetom političkih nauka u Podgorici – osnovne studije: socijalna politika i socijalni rad; Saradnja sa drugim fakultetima, školama i resurnim centrima u  državi i okruženju; Saradnja sa dnevnim centrima; Saradnja sa nevladinim organizacijama; Saradnja sa udruženjima roditelja  djece sa smetnjama u razvoju; Saradnja sa privrednim organizacijama; Saradnja sa ambasadama; Saradnja sa sportskim klubovima i društvima; Saradnja sa kulturnim institucijama i Lokalnom samoupravom.

Međunarodni kontakti: Radna posjete: Beograd, Zagreb, Novi Sad,  Sarajevo, Struga, London, Vrnjačka Banja, Subotica …

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži